City of Homestead News

Posted on: October 2, 2017

City of Homestead Declares State of Emergency & Announces Sandbag Distributions

Hurricane Irma Updates

The City of Homestead declared a State of Emergency Wednesday, September 6, 2017 in response to Hurricane Irma – a major Category 5 storm approaching Florida. By declaring a state of emergency, the City is ensuring ample time, resources, and flexibility to get prepared for this dangerous storm and making sure safety and operations are not hindered or delayed.  Emergency Management Staff is currently monitoring the progress of Hurricane Irma. Based on the latest information from the National Weather Service, all city departments and personnel are engaged in basic preparation activities.


“In Homestead, we know it’s always better to prepare for the worst and hope for the best than to not be prepared,” said City of Homestead Emergency Manager Stephen Taylor.  “While the exact path of Irma is not absolutely known at this time, this state of emergency allows us to act quickly in the best interest of our residents without the burden of bureaucracy.”


Sandbags will be distributed to City of Homestead residents at the Homestead Sports Complex (1601 SE 28th Ave., Homestead, Florida 33035) and Roby George Park (201 SW 11th Ave., Homestead, FL 33030) Wednesday, September 6, 2017 12PM-7PM and Thursday, September 7, 2017 7AM-7PM while supplies last.  Proof of residency is required and there is a limit of 10 sandbags per household. 

 

HPS Sanitation is currently following the normal solid waste pickup schedule. There are no planned additional bulky waste pickups outside of the normal solid waste schedule. Residents are reminded not to place items out for pickup if they do not have a regularly scheduled bulky waste pickup. As soon as tropical force winds are in effect all waste pickups will stop to ensure the safety of employees.


At this time there are no planned evacuations or shelter activations. Residents can find information on recommended storm preparations, emergency kit contents, and emergency contact information online at www.cityofhomestead.com/preparedness


La Ciudad de Homestead declaró un estado de emergencia el miércoles 6 de septiembre de 2017 en respuesta al huracán Irma, una tormenta de categoría 5 que se aproxima a la Florida. Al declarar un estado de emergencia, la Ciudad está asegurando tiempo, recursos y flexibilidad para prepararse para esta tormenta peligrosa y asegurarse de que las operaciones de seguridad de la comunidad no sean obstaculizadas o retrasadas.  El personal de administración de emergencias está monitoreando el progreso del huracán Irma.  Basado en la información más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, todos los departamentos y personal de la ciudad están involucrados en actividades básicas de preparación.  


"En Homestead, sabemos que es mejor prepararse para lo peor y esperar lo mejor que no estar preparados", dijo Stephen Taylor, encargado de Emergencia de la ciudad de Homestead. "Si bien el camino exacto de Irma no es absolutamente conocido en este momento, este estado de emergencia nos permite actuar rápidamente en el mejor interés de nuestros residentes sin la carga de la burocracia".


Los bolsos de arena serán distribuidos a los residentes de la Ciudad de Homestead en el Complejo Deportivo de Homestead (1601 SE 28th Ave., Homestead, Florida 33035) y Roby George Park (201 SW 11 Ave., Homestead, FL 33030) miércoles 6 de septiembre de 2017 12PM-7PM y jueves, 7 de septiembre de 2017 7AM-7PM.  Se requiere prueba de residencia y hay un límite de 10 sacos de arena por casa.  


HPS Sanitation está siguiendo el calendario normal de recogida de residuos sólidos. No hay recogidas de residuos voluminosos adicionales planeadas fuera del programa normal de residuos sólidos. A los residentes se les recuerda que no deben colocar artículos para recogerlos si no tienen una recogida de desperdicios voluminosos regularmente programada. Tan pronto como los vientos de fuerza tropical estén en efecto, todos los recogedores de residuos se detendrán para garantizar la seguridad de los empleados.


En este momento no hay evacuaciones o activaciones de refugio planeadas. Los residentes pueden encontrar información sobre las preparaciones recomendadas, el contenido del kit de emergencia, y la información de contacto de emergencia en línea al www.cityofhomestead.com/preparedness


Mèkredi 6 septanm 2017, Vil Homestead la deklare yon estati ijan poutèt ouragan Irma a – yon gwo tanpèt nan kategori 5 k ap vini sou Florida. Nan deklarasyon estati ijan an, vil la ap asire gen anpil tan, resous, ak fleksibilite pou n pare pou gwo tanpèt danjre sa a epi pou asire sekirite ak aktivite yo pa antrave oubyen anreta. Pèsonèl jesyon ijans yo ap siveye alèkile pwogrè ouragan Irma a. Dapre dènye enfòmasyon National Weather Service (Sevis meteyolojik nasyonal) la, tout pèsonal ak depatman nan tout vil la ap fè preparasyon fondamantal. 


Stephen Taylor, direktè ijans nan vil Homestead la di : « Nan Homestead, nou konnen li toujou pi bon pou n pare pou pi move sitiyasyon epi espere sa k pi bon an ap rive pase pou n pa pare ditou ditou. Kwak alèkile a nou pa konnen egzateman ki wout Irma ap fè, estati ijan sa a pèmèt nou aji rapid nan pi bon enterè rezidan nou yo san okenn kwa biwokratik. »


Vil Homestead la ap distribye sak sab bay rezidan li yo nan adrès Homestead Sports Complex (1601 SE 28th Ave., Homestead, Florida 33035) ak nan Roby George Park (201 SW 11th Ave., Homestead, FL 33030) mèkredi 6 septanm 2017 12PM-7PM epi nan jedi 7 septanm 2017 7AM-7PM depi genyen ki rete. Li obligatwa pou gen prèv ou rezide la epi gen yon limit 10 sak sab pou chak moun ki montre prèv se la yo rete. 


HPS Sanitasyon ap swiv orè nòmal yo pou yo ranmase fatra. Pa gen lòt orè siplemantè pou pran fatra andeyò orè nòmal pou ranmase fatra a. N ap raple rezidan yo pou yo mete tout bagay ki pou ranmase si yo pa pwograme pou yo ranmase gwo fatra. Depi gwo van twopikal yo kòmanse tout ranmasaj fatra ap kanpe pou asire sekirite anplwaye yo. 


Pa gen kounye la plan pou evakwasyon ak lojman piblik. Rezidan yo kapab jwenn ransèyman sou ki preparasyon pou fè pou tanpèt la, kisa ki pou gen nan twous ijans yo, ak enfòmasyon pou kilès pou sonnen si gen yon ijans e y ap jwenn sa sou entènèt la nan www.cityofhomestead.com/preparedness

Facebook Twitter Google Plus Email

Other News in City of Homestead News

SDI Quarry

Blasting Notice 03.15.18

Posted on: March 15, 2018
Inside Homestead

Inside Homestead February 2018

Posted on: March 9, 2018
Turkey Point Siren Testing

Turkey Point Siren Test 03.02.2018

Posted on: March 1, 2018
SDI Quarry

Blasting Notice 02.22.2018

Posted on: February 22, 2018
Presidents Day 2018

City Offices Closed Presidents' Day

Posted on: February 16, 2018
Blasting Notice

Blasting Notice 02.16.2018

Posted on: February 16, 2018
Inside Homestead

Inside Homestead January 2018

Posted on: January 26, 2018
MLK 2018 Events

2018 MLK Weekend Events

Posted on: January 8, 2018
Website Updates

Homestead Launches New Website

Posted on: January 3, 2018
Inside Homestead

Inside Homestead December 2017

Posted on: December 22, 2017
Holiday Hours 2017

Holiday Hours & Closings

Posted on: December 21, 2017
Turkey Point Siren Testing

Turkey Point Siren Test

Posted on: November 27, 2017
Thanksgiving Hours

Thanksgiving Holiday Hours

Posted on: November 21, 2017
Homestead-Miami Speedway

NASCAR Championship Weekend Traffic Update

Posted on: November 14, 2017
Inside Homestead

Inside Homestead November 2017

Posted on: November 14, 2017
Election 2017

Early Voting for 2017 General Election

Posted on: November 1, 2017
Election Results

2017 Primary Election Results

Posted on: October 4, 2017
Election 2017

Early Voting for 2017 Primary Election

Posted on: October 4, 2017
City Logo

Offices of the City of Homestead Reopen

Posted on: October 3, 2017
Homestead Trolley

Homestead Trolley Service Resumes

Posted on: October 3, 2017
Hurricane Irma Recovery

HPS Energy Continues Power Restoration

Posted on: October 3, 2017
HPS Sanitation

HPS Sanitation Resumes Regular Pickups

Posted on: October 3, 2017
Curfew Notice Miami-Dade

Curfew for Miami-Dade County Extended

Posted on: October 3, 2017
Curfew Notice Miami-Dade

Miami-Dade County Issues Curfew

Posted on: October 3, 2017
Hurricane Irma Updates

Additional Evacuation Shelters Open

Posted on: October 2, 2017
Hurricane Irma Updates

City of Homestead Under Hurricane Watch

Posted on: October 2, 2017
HPS Sanitation

HPS Sanitation Schedule for Hurricane Irma

Posted on: September 29, 2017
Inside Homestead

Inside Homestead August 2017

Posted on: August 10, 2017
Community Center Newsletters

August 2017 Community Center Newsletter

Posted on: August 10, 2017
Inside Homestead

Inside Homestead July 2017

Posted on: July 13, 2017
Hurricane Guide 2017

2017 Hurricane Preparedness Guide

Posted on: June 14, 2017
Inside Homestead

Inside Homestead May 2017

Posted on: June 14, 2017
Community Center Newsletters

May 2017 Community Center Newsletter

Posted on: June 14, 2017

Inside Homestead March 2017

Posted on: March 7, 2017

Inside Homestead January 2017

Posted on: January 24, 2017

Inside Homestead November 2016

Posted on: November 18, 2016

November 2016 Community Center Newsletter

Posted on: November 15, 2016

HPS Energy Hosts Centennial Celebration

Posted on: November 1, 2016

Inside Homestead October 2016

Posted on: October 19, 2016

City Hall Goes Pink!

Posted on: September 27, 2016

2016 Homestead Staff Tribute: One Call Away

Posted on: September 13, 2016

Inside Homestead August 2016

Posted on: August 26, 2016

Inside Homestead Special Report

Posted on: August 4, 2016

Inside Homestead July 2016

Posted on: July 14, 2016

2016 National Day of Prayer

Posted on: May 4, 2016

Inside Homestead April 2016

Posted on: April 20, 2016

January 2016 Community Center Newsletter

Posted on: December 30, 2015

2015 General Election Results

Posted on: November 3, 2015

2015 Primary Election Results

Posted on: October 6, 2015

Inside Homestead News Show First Episode

Posted on: November 7, 2014

Spooky Saturday, October 25, 2014!

Posted on: October 13, 2014

Fiscal Year 2015 Proposed Budget

Posted on: September 8, 2014

Focus Back on Biscayne-Everglades Greenway

Posted on: February 11, 2014